ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

Публічне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код 00384147, місцезнаходження: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (надалі – Товариство), повідомляє, що 22 квітня 2014 року об  11-00 годині за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (3-й поверх адміністративної будівлі, приміщення залу для засідань) відбудуться чергові Загальні збори Товариства (надалі - Збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться 22 квітня 2014 року з 09-30 до 10-30 години на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36.

 

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Зборах буде складений станом на 24 годину 16 квітня 2014 року.

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

2. Про затвердження Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

6. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2013 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства.

8. Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

9. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради.

12. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Про встановлення строку повноважень членів Ревізійної комісії.

16. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Про кредит, заставу, іпотеку, страхування, поруку (в тому числі майнову поруку), а також про можливе відчуження майна Товариства для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов правочинів щодо кредитування Товариства, застави, іпотеки, страхування, поруки (в тому числі майнової поруки). Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких правочинів.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

20. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

21. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 

 

попередній 

 

Усього активів  

873 579

1 226 545

Основні засоби (балансова вартість)

270 430

286 368

Довгострокові фінансові інвестиції  

18 755

13 768

Запаси 

363 348

537 012

Сумарна дебіторська заборгованість  

172 987

345 705

Грошові кошти та їх еквіваленти 

39 510

43 531

Нерозподілений прибуток 

134 030

89 211

Власний капітал 

287 700

250 329

Статутний капітал 

15 516

15 516

Довгострокові зобов'язання 

47 493

375

Поточні зобов'язання 

537 936

972 780

Чистий прибуток (збиток) 

37 412

2 027

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

486 400

486 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

834

965

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дня проведення Зборів, акціонери Товариства та/або їх представникиможуть ознайомитися з  матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 13-30 до 17-00 години за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного управління), а в день проведення Зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (3-й поверх адміністративної будівлі, приміщення залу для засідань).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є член Правління Товариства, начальник юридичного управління Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021.

 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

 

Голова Правління ПАТ «Пологівський ОЕЗ» В.Л. Остроушко

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»