ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Підсумки голосування на чергових зборах акціонерів.

Шановний акціонер

публічного акціонерного товариства«Пологівський олійноекстракційний завод»!

 

Публічне акціонерне товариство«Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 00384147, місцезнаходження: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (надалі – Товариство),  відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє Вас про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 17квітня 2015року, а саме:

 

1 По першому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами                              455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 На час проведення чергових Загальних зборів Товариства обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу:

1) Заворотинська Раїса Михайлівна – голова комісії;

2) Бойко Олена Володимирівна – секретар комісії;

3) Лемішко Сергій Іванович – член комісії;

4) Близнюк Олена Вячеславівна - член  комісії; 

5) Чайка Ірина Сергіївна - член комісії.

2 Затвердити  наступний порядок проведення чергових Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з першого – сімнадцятого питань порядку денного чергових  Загальних зборів Товариства  доповідачам виділити до 5 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;

- роботу чергових  Загальних зборів Товариства організувати без перерви та закінчити за             3 години 30 хвилин;

- фіксацію ходу чергових Загальних зборів Товариства технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на чергові Загальні збори Товариства не допускати;

- для виступів на чергових Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного чергових Загальних зборів Товариства надавати виключно у письмовому вигляді секретарю чергових  Загальних зборів Товариства через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – одинадцятому, тринадцятому - сімнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по дванадцятому питанню порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім питання, по якому голосування проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам чергових Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

 

2По другому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                            455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити Головою Загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Новікова Леоніда Миколайовича.

2 Затвердити секретарем Загальних зборів Товариства члена Правління, начальника юридичного управління Товариства Дояра Євгенія Володимировича».

 

3 По третьому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                              455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Правління Товариства за 2014 рік затвердити.

2 Визнати роботу Правління Товариства у 2014 році задовільною».

 

4По четвертому  питанню порядку денного черговими Загальними зборами                          455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною».

 

5По п’ятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік затвердити.

2 Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

3 Висновки Ревізійної комісії, підготовлені за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року, затвердити.

4 Визнати роботу Товариства в 2014 році задовільною».

 

6 По шостому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                455222 голосами, що становить 99,9994 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,5560% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансове становище, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни у власному капіталі та приміток до річної фінансової звітності.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансове становище), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці), щодо яких Товариством складається консолідована фінансова звітність, а також чистий фінансовий результат Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) за 2014 рік (за даними консолідованої фінансової звітності) - прибуток у розмірі 2729,5 тис. грн.

3 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2014 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2014 рік (за даними фінансової звітності) - збитки у розмірі 12 421 тис. грн.».

 

7 По сьомому  питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                 455219 голосами, що становить 99,9986 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,5554% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Збитки Товариства в розмірі 12421 тис. грн., отримані за підсумками роботи у                     2014 році, покрити (розподілити) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

2 Дивіденди за наслідками роботи Товариства  у 2014 році не виплачувати».

 

8По восьмому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                               455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Затвердити стратегію розвитку та основні напрями діяльності Товариства на  2015 рік».

 

9 По дев’ятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                          455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 

2 Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення черговими Загальними зборами, а для третіх осіб - з дня його державної реєстрації.

3 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією цього Статуту у встановлені законом порядку та строки».

 

10 По десятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами Товариства 455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається.

4 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, що додається».

 

11По одинадцятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами Товариства 455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Достроково припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства,  а саме:

1) Новікова Леоніда Миколайовича (Голова Наглядової ради),

2) Сітнікова Миколу Олександровича,

3) Вільнит Сергія Петровича,

4) Остроушка Валерія Леонідовича,

5) Фесенка Олександра Миколайовича».

 

12 По дванадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: (1) Новікова Леоніда Миколайовича, (2) Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay), (3) Вільнит Сергія Петровича, (4) Фесенка Олександра Миколайовича, (5) Дояра Євгенія Володимировича.

 

13 По тринадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                 455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з дня обрання їх членами Наглядової ради Товариства».

 

14 По чотирнадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами Товариства 455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі. Затвердити умови оплатного цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що розмір щорічної винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає 2 % (два відсотки) від чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово – господарської діяльності у попередньому фінансовому році. Встановити, що Голова Наглядової ради самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір чи контракт).

2 Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

3 Затвердити кошторис оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

 

15 По п’ятнадцятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами Товариства 455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів (договорів, контрактів, угод) кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб з можливістю відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов таких правочинів. Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 300 (трьохсот) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на момент укладення зазначених правочинів (договорів, контрактів, угод), а строк дії кожного зі згаданих правочинів (договорів, контрактів, угод) не повинен перевищувати 10 (десяти) років.

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів (договорів, контрактів, угод) щодо внесення змін та/або доповнень до вказаних правочинів (договорів, контрактів, угод) кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі й майнової поруки) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб з можливістю відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов таких правочинів, або щодо розірвання (припинення) вказаних правочинів (договорів, контрактів, угод).

2 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати умови кредитних угод (договорів, контрактів), договорів страхування, договорів (контрактів) застави та/або іпотеки, договорів поруки (в тому числі й майнової поруки) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб з можливістю відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов таких правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких правочинів (договорів, контрактів, угод) або розірвання (припинення) таких правочинів (договорів, контрактів, угод).

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) правочинів (договорів, контрактів, угод) кредиту, страхування, застави та/або іпотеки, поруки (в тому числі майнової поруки) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб з можливістю відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов таких правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких правочинів (договорів, контрактів, угод) або розірвання (припинення) таких правочинів (договорів, контрактів, угод)».

 

16 По шістнадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                    455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом  яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 300 (трьохсот) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на момент вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини).

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

17 По сімнадцятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами               455225 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,56% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на момент вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати  5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини).

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

 

 

Голова Правління Товариства      О.В. Закарлюка

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»