Pology Oil Extraction Plant PJSC

До уваги акціонерів приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

До уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства«Пологівський олійноекстракційний завод»!

 

Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що Наглядовою радою товариства було прийнято рішення про внесення змін до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться  20 квітня 2018 року, шляхом включення пропозиції акціонера про доповнення  цього проекту новим проектом рішення по другому питанню проекту порядку денного та новим питанням з відповідним проектом рішення по цьому питанню.

У зв’язку з цим, направляємо порядок денний чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться  20 квітня 2018 року, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3 Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5 Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

6 Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2017 рік. 7 Про розподіл прибутку Товариства.

8 Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

9 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

11 Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.

12 Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

14 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

15 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

16 Про затвердження умов додаткової угоди про розірвання договору, яка буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору  та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання додаткової угоди про розірвання договору і на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по другому питанню проекту порядку денного, що додається на підставі пропозиції акціонера:

«Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – шістнадцятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за 3 години 00 хвилин;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – одинадцятому та тринадцятому - шістнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по дванадцятому питанню порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім питань, по яким голосування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

Проект рішення по шістнадцятому питанню проекту порядку денного, що додається на підставі пропозиції акціонера:

«1 Затвердити умови додаткової угоди про розірвання договору від 15.04.2017 р., укладеного між Товариством та Головою Наглядової ради Товариства, яка буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

2 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі. Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає75000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) без врахування податків та інших загальнообов’язкових платежів. Встановити, що Голова Наглядової ради самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

3 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства з Головою Наглядової ради Товариства додаткову угоду про розірвання договору від 15.04.2017 р., укладеного між Товариством та Головою Наглядової ради Товариства, а також цивільно-правовий договір або контракт.

4 Затвердити кошторис витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства (додається)».

 

04.04.2018 р.                                                     Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» О.В. Закарлюка

© 2011-2019 Pology Oil Extraction Plant PJSC