ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

До уваги акціонерів публічного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

Публічне акціонерне товариство«Пологівський олійноекстракційний завод», код за ЄДРПОУ 00384147, місцезнаходження: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (надалі – Товариство), повідомляє,  що 07 квітня 2012 року об  11-00 годиніза адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (3-й поверх адміністративної будівлі, приміщення залу для засідань)відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах відбудеться 07 квітня 2012 року з 09-30  до 10-30 години  на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36.

 

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право приймати участь у Зборах буде складений станом на  24 годину 03 квітня 2012 року.

 

Порядок денний(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про затвердження (обрання) Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства та порядку голосування на Загальних зборах Товариства.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

6. Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про визначення порядку покриття збитків Товариства.

8. Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

9. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства та відкликання Наглядової ради Товариства. Про утворення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління Товариства та відкликання Правління Товариства. Про утворення Правління Товариства та обрання (призначення) Голови і членів Правління Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з Головою та членами Правління Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Правління Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства та відкликання Ревізійної комісії Товариства. Про утворення Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Про кредит, заставу, іпотеку, страхування, поруку (в тому числі майнову поруку), а також про можливе відчуження майна Товариства для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства з питань визначення умов кредитування Товариства, застави, іпотеки, страхування, поруки (в тому числі майнової поруки), а також про можливе відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на зазначене майно для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов правочинів щодо кредитування Товариства, застави, іпотеки, страхування, поруки (в тому числі майнової поруки). Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких правочинів.

13. Про вчинення значних правочинів. Про схвалення (погодження) значних правочинів.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

16. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

17. Про внесення змін до внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства. Про затвердження внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

 

               Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дня проведення Зборів, акціонери Товариства та/або їх представникиможуть ознайомитися з  матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні з 13-30 до 17-00 години за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного управління), а в день проведення Зборів  -  у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (3-й поверх адміністративної будівлі, приміщення залу для засідань).

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є керуючий справами Товариства Гришаєнко Олена Миколаївна.

Телефон для довідок: (06165) 23814.

 

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

 

Голова Правління ПАТ «Пологівський ОЕЗ»  В.Л. Остроушко

 

© 2011-2018 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»